ContactFAQVoorwaardenPrivacy

Horan - Privacy

Horan respecteert en ziet het belang van een adequate bescherming van uw persoonsgegevens en zal daar derhalve vertrouwelijk mee om gaan. Gelet op de Wet van 28 december 1988, houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties, besluit Horan:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Registratie : Persoonsregistratie.
Houder : Horan
Beheerder : Horan
Geregistreerde : degene over wie de registratie gegevens bevat.

Artikel 2 Doel van de registratie

Het doel van de registratie is het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van persoonsgegevens ten behoeve van horan.nl betreffende:
- de personen welke zich als lid van de organisatie hebben aangemeld;
- de leden welke als vrijwilliger zijn verbonden aan de organisatie en de wijze waarop;
- idem voor de leden welke in dienst zijn van de organisatie;
- de leden welke een bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen binnen de organisatie;
- de leden welke op enige wijze zijn verbonden aan de organisatie als adviseur.

Artikel 3 Soorten van gegevens die in de registratie worden opgenomen en de wijze waarop deze worden verkregen

1. In de registratie zijn ten hoogste opgenomen de volgende gegevens opgenomen:
- NAW gegevens Registratie en IP adressen waar gebruik gemaakt wordt van online diensten.
2. De gegevens worden verkregen op grond van:
- verstrekking door de geregistreerde;

Artikel 4 Verwijdering van gegevens

Gegevens worden uit de registratie verwijderd wanneer ze gelet op het doel van de registratie, niet meer relevant zijn dan wel op schriftelijk verzoek van de geregistreerde (zie ook artikel 9).

Artikel 5 Verstrekking van gegevens

Verstrekking van de in de registratie opgenomen gegevens vindt plaats:
a. Binnen de organisatie van de houder, voor zover het betreft gegevens die medewerkers ingevolge hun taak nodig hebben en indien het gebruik van deze gegevens overeenstemt met het doel van de registratie;

Artikel 6 Soorten van gegevens die aan de in artikel 5 bedoelde personen of instanties worden verstrekt

De in artikel 5 genoemde personen of instanties hebben toegang tot de gegevens zoals bedoeld in 3.1, zolang geregistreerde door de verstrekking geen onevenredige schade lijdt.

Artikel 7 Rechtstreekse toegang tot de registratie

Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden, de medewerkers van de houder van de organisatie.

Artikel 8 Recht op kennisneming

1. De geregistreerde heeft recht op kennisneming van de op hem persoonlijk betrekking hebbende gegevens op de wijze als bepaald in het volgende lid.
2. De procedure voor de uitoefening van het recht op kennisneming is als volgt:
a. de verzoeker wendt zich schriftelijk tot de houder, ter attentie van de beheerder;
b. de verzoeker geeft aan omtrent welke gegevens hij ge´nformeerd wil worden;
c. de houder stelt de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de gevraagde gegevens ter beschikking.

Artikel 9 Verzoek tot correctie van gegevens

1. De geregistreerde kan de houder schriftelijk verzoeken hem betreffende gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met enig wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen.
2. De procedure voor de uitoefening van het recht op correctie is als volgt:
- een verzoek tot correctie wordt schriftelijk ingediend bij de houder, ter attentie van de beheerder;
- de houder onderzoekt de juistheid van de gegevens en draagt voorts zorg voor de verdere behandeling van het verzoek;
- indien de houder tot het oordeel komt dat een correctie op haar plaats is, draagt hij er zorg voor dat de beheerder de noodzakelijke verbetering, aanvulling of verwijdering, zo spoedig mogelijk verricht, waarna hij de verzoeker omtrent de gecorrigeerde gegevens informeert;
- indien de houder aan een verzoek tot correctie van de geregistreerde voldoet, dient aan hen van wie hij kan nagaan dat zij onjuiste, niet ter zake doende of onvolledige gegevens hebben ontvangen, mededeling te worden gedaan van verbetering, aanvulling of verwijdering van de gegevens. Het voorgaande geldt niet indien de verzoeker desgevraagd te kennen heeft gegeven op het doen van die mededeling geen prijs te stellen;
- de houder bericht de verzoeker binnen acht weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre, hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

Artikel 10 Hoofdlijnen van het beheer van de registratie

De houder ziet er op toe dat ten aanzien van de organisatie en de beveiliging alle maatregelen in acht worden genomen welke zijn voorgeschreven in het kader van de Wet Persoonsregistratie.

Artikel 11 Inzage van het reglement

Dit reglement is in te zien op http://www.horen.nl/privacy.php

Artikel 12 Slotbepaling

1. Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Privacyreglement Persoonsregistratie'.
2. Dit reglement treedt in werking op datum van dagtekening.

Dagtekening: 11 februari 2010
©2010 Horan. Alle rechten voorbehouden