ContactFAQVoorwaardenPrivacy

Horan - Servicevoorwaarden

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op de uitvoerbare code van Horan

1. Uw relatie met Horan

1.1 Uw gebruik van de website en diensten van Horan (in dit document gezamenlijk de 'Services' genoemd en met uitsluiting van eventuele services die door Horan aan u worden geleverd onder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst) is onderhevig aan de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Horan. 'Horan' betekent www.horan.nl. In dit document wordt beschreven hoe de overeenkomst tot stand komt en worden enkele voorwaarden van de overeenkomst uiteengezet.

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Horan, zijn op uw overeenkomst met Horan altijd ten minste de bepalingen en voorwaarden uit dit document van toepassing. Deze worden hierna aangeduid als de 'Universele voorwaarden'. 'Open source'-softwarelicenties voor de broncode van horan.nl vormen afzonderlijke geschreven overeenkomsten. Voor zover de 'open source'-softwarelicenties expliciet voorrang krijgen op deze Universele voorwaarden, is uw overeenkomst met Horan met betrekking tot het gebruik van Horan of specifieke opgenomen componenten van Horan onderworpen aan de 'open source'-softwarelicenties.

1.3 In aanvulling op de Universele voorwaarden omvat uw overeenkomst met Horan tevens de voorwaarden van eventuele juridische mededelingen die van toepassing zijn op de Services. Deze worden hierna aangeduid als de 'Aanvullende voorwaarden'. Waar Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een service, kunnen deze worden opgevraagd en gelezen in, of middels het gebruik van, de betreffende Service.

1.4 De Universele voorwaarden, alsmede de Aanvullende voorwaarden, vormen een bindende overeenkomst tussen u en Horan met betrekking tot uw gebruik van de Services. Lees deze voorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de 'Voorwaarden'.

1.5 Indien de Aanvullende voorwaarden niet overeenstemmen met de Universele voorwaarden, hebben de Aanvullende voorwaarden met betrekking tot die Service voorrang.

2. De voorwaarden accepteren

2.1 U kunt de Services pas gebruiken nadat u heeft ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden niet accepteert, mag u geen gebruik maken van de Services.

2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door:

(A) te klikken om de Voorwaarden te accepteren, indien deze optie door Horan beschikbaar is gesteld in de gebruikersinterface van een Service; of

(B) de Services daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door Horan wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.

3. Levering van de Services door Horan

3.1 Horan zoekt voortdurend naar vernieuwingen om zijn gebruikers de beste ervaring te leveren. U erkent en stemt ermee in dat de vorm en de aard van de door Horan geleverde Services van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

3.2 U erkent en stemt ermee in dat Horan als onderdeel van deze voortdurende vernieuwingen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de levering van de Services (of onderdelen daarvan) aan u of aan gebruikers in het algemeen (tijdelijk of permanent) kan staken. U mag zelf het gebruik van de Services op elk gewenst moment beeindigen. U hoeft Horan er niet uitdrukkelijk van op de hoogte te stellen wanneer u het gebruik van de Services beeindigt.

3.3 U erkent en stemt ermee in dat indien de toegang tot uw account door Horan wordt uitgeschakeld, u mogelijk geen toegang tot de Services, uw accountgegevens, eventuele bestanden of andere inhoud in uw account kunt krijgen.

4. Gebruik van de Services door u

4.1 U mag de Services alleen gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan krachtens (a) de Voorwaarden en (b) enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in de desbetreffende jurisdictie (met inbegrip van eventuele wetgeving inzake de uitvoer van gegevens of software van en naar Nederland of andere relevante landen).

4.2 U stemt ermee in geen activiteiten te ondernemen die een belemmerende of verstorende invloed hebben op de Services (of de servers of netwerken die zijn verbonden met de Services).

4.3 U stemt ermee in de Services niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of door te verkopen voor welk doeleinde dan ook, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend in een afzonderlijke overeenkomst met Horan.

4.4 U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Horan geen verantwoordelijkheid jegens u of jegens derden heeft) voor elke niet-nakoming van uw verplichtingen ingevolge de Voorwaarden en voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien (met inbegrip van verlies of schade die Horan zou kunnen lijden).

5. Privacy en uw persoonlijke gegevens

5.1 Raadpleeg het privacybeleid van Horan op http://www.horan.nl/privacy.php voor meer informatie over de methodes die Horan gebruikt om gegevens te beveiligen. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Horan uw persoonlijke gegevens verwerkt en uw privacy beschermt, wanneer u de Services gebruikt.

5.2 U gaat akkoord met het gebruik van uw gegevens overeenkomstig het privacybeleid van Horan.

6. Inhoud in de Services

6.1 U begrijpt dat alle informatie (zoals gegevensbestanden, geschreven tekst, computersoftware, muziek, audiobestanden of ander geluid, foto's, video's of andere beelden) waartoe u toegang heeft als onderdeel van of via uw gebruik van de Services, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid vallen van de persoon van wie deze inhoud afkomstig is. Al deze informatie wordt hierna aangeduid als 'Inhoud'.

6.2 U moet zich ervan bewust zijn dat Inhoud die u als onderdeel van de Services wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot advertenties en gesponsorde Inhoud in de Services, mogelijk beschermd wordt door intellectuele-eigendomsrechten die toebehoren aan de sponsors of adverteerders (of personen of bedrijven die namens hen handelen) die de Inhoud aan Horan leveren. Het is niet toegestaan de Inhoud (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te verspreiden of er afgeleide werken van te maken, tenzij hiervoor in een afzonderlijke overeenkomst uitdrukkelijk toestemming is verleend door Horan of door de eigenaren van die Inhoud.

6.5 U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Horan geen verantwoordelijkheid jegens u of jegens derden heeft) voor Inhoud die u maakt, verstuurt of weergeeft tijdens het gebruik van de Services en voor de gevolgen van uw acties (met inbegrip van verlies of schade die Horan zou kunnen lijden).

7. Eigendomsrechten

7.1 U erkent en stemt ermee in dat alle rechten, aanspraken en belangen aangaande de Services bij Horan (of de licentiegevers van Horan) berusten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele-eigendomsrechten die verbonden zijn aan de Services (ongeacht of deze rechten al dan niet zijn geregistreerd en waar ter wereld deze rechten ook van kracht zijn).

7.2 Tenzij u schriftelijk met Horan anders bent overeengekomen, geven deze Voorwaarden u geen enkel gebruiksrecht op een van de handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende productkenmerken van Horan.

7.3 Als u door middel van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Horan een expliciet recht op het gebruik van een van deze productkenmerken heeft gekregen, stemt u ermee in dat uw gebruik van deze kenmerken zal plaatsvinden met inachtneming van die overeenkomst, eventuele toepasselijke bepalingen van de Voorwaarden, alsmede de gebruiksrichtlijnen voor productkenmerken van Horan (die periodiek kunnen worden aangepast). U kunt deze richtlijnen online lezen op een URL die Horan u voor dit doeleinde van tijd tot tijd kan verstrekken.

7.4 Horan erkent en stemt ermee in op grond van deze Voorwaarden geen rechten, aanspraken of belangen aangaande enige Inhoud van u (of uw licentiegevers) te verkrijgen die u door of via de Services verstrekt, publiceert, verstuurt of weergeeft, met inbegrip van eventuele intellectuele-eigendomsrechten die verbonden zijn aan die Inhoud (ongeacht of deze rechten al dan niet zijn geregistreerd en waar ter wereld deze rechten ook van kracht zijn). Tenzij u schriftelijk met Horan anders bent overeengekomen, stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen en afdwingen van deze rechten, en dat Horan niet verplicht is dit namens u te doen.

7.5 U stemt ermee in kennisgevingen over eigendomsrechten (met inbegrip van aanduidingen van auteursrechten en handelsmerken) die toegevoegd zijn aan of opgenomen zijn in de Services, niet te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

7.6 Tenzij Horan u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend, stemt u ermee in dat u bij het gebruik van de Services geen handelsmerk, servicemerk, handelsnaam of logo van een bedrijf of organisatie zult gebruiken op een manier die mogelijk of opzettelijk verwarring kan doen ontstaan over de eigenaar of bevoegde gebruiker van deze merken, namen of logo's.

8. Licentie van Horan

8.1 Horan geeft u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de door Horan aangeboden software in het kader van de Services die door Horan aan u worden aangeboden (hierna aangeduid als de 'Software'). Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Horan geleverde Services te gebruiken en benutten, op een wijze die voldoet aan de Voorwaarden.

8.2 Binnen de bepalingen van artikel 1.2 is het u niet toegestaan (en u mag evenmin een ander toestemming geven) de broncode van de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, aan reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren, er afgeleide werken van te maken of op andere wijze proberen te achterhalen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan of vereist op grond van de wet, of tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Horan.

8.3 Binnen de bepalingen van artikel 1.2 is het u niet toegestaan uw gebruiksrechten op de Software over te dragen (of daarop een sublicentie te verlenen), noch een zekerheidsrecht op uw gebruiksrechten te vestigen of uw gebruiksrechten op andere wijze geheel of gedeeltelijk over te dragen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Horan.

9. Inhoudslicentie van u

9.1 U behoudt de auteursrechten en enige andere rechten die u al bezit over de inhoud die u op of via de Services inzendt, plaatst of weergeeft.

10. Software-updates

10.1 Voor de software die u gebruikt, kunnen zo nu en dan automatisch updates van Horan worden gedownload en ge´nstalleerd. Deze updates zijn bedoeld om de Services te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen en kunnen bestaan uit oplossingen voor programmafouten, geavanceerde functies, nieuwe softwaremodules en volledige nieuwe versies. U stemt ermee in deze updates te ontvangen (en geeft Horan toestemming deze aan u te leveren) als onderdeel van uw gebruik van de Services.

11. Beëindiging van uw relatie met Horan

11.1 De Voorwaarden blijven van toepassing totdat deze door u of door Horan worden beëindigd, zoals hierna wordt uiteengezet.

11.2 Horan kan de juridische overeenkomst met u op elk moment beëindigen indien:

(A) u een bepaling van de Voorwaarden niet nakomt (of handelt op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens bent, of niet in staat bent, de bepalingen van de Voorwaarden na te komen);

(B) Horan hiertoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld wanneer het aanbieden van de Services aan u onwettig is of wordt);

(C) de partner met wie Horan de Services aanbiedt, de relatie met Horan beëindigt of de Services niet meer aan u aanbiedt;

(D) Horan overgaat tot het stoppen van het aanbieden van de Services aan gebruikers in het land waarin u woont, of waarvandaan u de Service gebruikt; of

(E) het aanbieden van de Services door Horan naar het oordeel van Horan niet meer commercieel haalbaar is.

11.3 Niets in dit Artikel doet afbreuk aan de rechten van Horan met betrekking tot de levering van Services krachtens Artikel 4 van de Voorwaarden.

11.4 Het vervallen van deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor alle rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden die u en Horan hebben genoten, waaraan u en Horan onderworpen zijn geweest (of die zijn opgebouwd in de tijd dat de Voorwaarden van kracht waren), of waarvan is bepaald dat ze voor onbepaalde tijd zouden voortduren. Het bepaalde in Artikel 17.7 blijft voor onbepaalde tijd van toepassing op deze rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden.

12. UITSLUITING VAN GARANTIES

12.1 NIETS IN DEZE VOORWAARDEN, WAARONDER ARTIKEL 12 EN 13, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HORAN VOOR VERLIEZEN UITSLUITEN OF BEPERKEN DIE KRACHTENS TOEPASSELIJK RECHT NIET MOGEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE GARANTIES OF VOORWAARDEN OF HET BEPERKEN OF UITSLUITEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID, CONTRACTBREUK OF SCHENDING VAN DE INDIRECTE VOORWAARDEN, OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DIENOVEREENKOMSTIG ZIJN ALLEEN DE BEPERKINGEN DIE VOLDOEN AAN DE WET IN UW RECHTSGEBIED, OP U VAN TOEPASSING EN IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT.

12.2 U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES GEHEEL OP EIGEN RISICO IS EN DAT DE SERVICES IN DE HUIDIGE STAAT ('AS IS') EN IN DE BESCHIKBARE STAAT ('AS AVAILABLE') WORDEN AANGEBODEN.

12.3 HORAN, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE BEDRIJVEN EN ZIJN LICENTIEGEVERS GEVEN U MET NAME GEEN GARANTIE DAT:

(A) UW GEBRUIK VAN DE SERVICES VOLDOET AAN UW VEREISTEN;

(B) UW GEBRUIK VAN DE SERVICES ZONDER ONDERBREKINGEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN KAN PLAATSVINDEN;

(C) ALLE INFORMATIE DIE U VERKRIJGT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, JUIST OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN EN

(D) GEBREKEN IN DE WERKING OF FUNCTIONALITEIT VAN SOFTWARE DIE AAN U ALS ONDERDEEL VAN DE SERVICES IS VERSTREKT, ZULLEN WORDEN HERSTELD.

12.4 HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN MATERIAAL VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICES GESCHIEDT NAAR EIGEN INZICHT EN OP EIGEN RISICO EN U ALLEEN BENT VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE APPARATUUR, OF VOOR GEGEVENSVERLIES VOORTVLOEIENDE UIT HET DOWNLOADEN VAN DIT MATERIAAL.

12.5 GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, AAN U VERSTREKT DOOR Horan OF VERKREGEN VIA DE SERVICES LEIDT TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE VOORWAARDEN WORDT VERMELD.

12.6 HORAN VERSTREKT UITDRUKKELIJK GEEN EXPLICIETE OF INDIRECTE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE GARANTIES EN VOORWAARDEN BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN.

13. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

13.1 BEHOUDENS HET BEPAALDE IN ARTIKEL 12.1, IS HORAN, NOCH ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN GELIEERDE MAATSCHAPPIJEN, NOCH ZIJN LICENTIEGEVERS JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR:

(A) ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE OF SPECIALE GEVOLGSCHADE DIE U LIJDT OP WELKE WIJZE DAN OOK EN ONDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE DAN OOK. HIERTOE BEHOREN, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING (DIRECT OF INDIRECT), VERLIES VAN GOODWILL OF ZAKELIJKE REPUTATIE, VERLIES VAN GEGEVENS, KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES EN ANDERE ONSTOFFELIJKE VERLIEZEN;

(B) ENIGE SCHADE DIE U LIJDT ALS GEVOLG VAN, ZONDER BEPERKING:

(I) ENIG VERTROUWEN DAT U PLAATST IN DE VOLLEDIGHEID, DE ACCURATESSE OF HET BESTAAN VAN ADVERTENTIEMATERIAAL, OF ALS GEVOLG VAN ENIGE RELATIE OF TRANSACTIE TUSSEN U EN EEN ADVERTEERDER OF SPONSOR WIENS ADVERTENTIEMATERIAAL WORDT GETOOND BIJ DE SERVICES;

(II) ENIGE WIJZIGINGEN DIE Horan KAN AANBRENGEN AAN DE SERVICES, OF ENIGE PERMANENTE OF TIJDELIJKE OPSCHORTING IN HET AANBOD VAN DE SERVICES (OF ENIGE FUNCTIE BINNEN DE SERVICES);

(III) DE VERWIJDERING, DE BESCHADIGING OF HET NIET OPSLAAN VAN INHOUD OF ANDERE COMMUNICATIEGEGEVENS DIE WORDEN ONDERHOUDEN OF OVERGEDRAGEN DOOR OF VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICES;

(IV) UW NALATIGHEID IN HET VERSTREKKEN VAN DE JUISTE ACCOUNTGEGEVENS AAN HORAN.

(V) UW NALATIGHEID IN HET BELEID EN VERTROUWELIJK BEWAREN VAN UW WACHTWOORD OF ACCOUNTGEGEVENS.

13.2 DE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HORAN IN ARTIKEL 13.1 ZIJN OOK VAN TOEPASSING INDIEN HORAN OP DE HOOGTE WAS OF HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE VERLIEZEN ZICH ZOUDEN KUNNEN VOORDOEN.

14. Advertenties

14.1 Sommige Services worden ondersteund door advertentie-inkomsten, zodat er mogelijk advertenties en aanbiedingen worden weergeven. Deze advertenties kunnen zijn getarget op de inhoud van de informatie die in de Services is opgeslagen, op zoekopdrachten die zijn uitgevoerd via de Services, of op andere informatie.

14.2 De manier waarop Horan deze advertenties op de Services plaatst, en het aantal dat wordt geplaatst, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

14.3 Als tegenprestatie voor de toegang tot en het gebruik van de Services stemt u ermee in dat Horan deze advertenties op de Services mag plaatsen.

15. Andere inhoud

15.1 De Services kunnen hyperlinks naar andere websites, inhoud of bronnen bevatten. Horan heeft mogelijk geen controle over websites of bronnen die worden aangeboden door andere bedrijven of personen dan Horan.

15.2 U erkent en stemt ermee in dat Horan niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en dat Horan geen goedkeuring hoeft te verlenen aan advertenties, producten of andere materialen die op deze websites en bronnen worden weergegeven of via deze sites en bronnen beschikbaar zijn.

15.3 U erkent en stemt ermee in dat Horan niet aansprakelijk is voor verlies of schade door u geleden als gevolg van de beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen, of als gevolg van het vertrouwen dat u stelt in de volledigheid, nauwkeurigheid of aanwezigheid van advertenties, producten of andere materialen die op deze sites of bronnen worden weergegeven, of via deze sites of bronnen beschikbaar zijn.

16. Wijzigingen van de Voorwaarden

16.1 Horan kan de Universele voorwaarden of Aanvullende voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Horan een nieuwe versie van de Universele voorwaarden beschikbaar stellen op http://www.horan.nl/voorwaarden.php. Eventuele nieuwe Aanvullende voorwaarden worden aan u beschikbaar gesteld door of via de betreffende Services.

16.2 U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Universele voorwaarden of Aanvullende voorwaarden zijn gewijzigd, Horan dit gebruik zal beschouwen als aanvaarding van de aangepaste Universele Voorwaarden of Aanvullende voorwaarden.

17. Algemene juridische voorwaarden

17.1 Wanneer u de Services gebruikt, bestaat de mogelijkheid dat u (als gevolg van of in verband met het gebruik van de Services) services gebruikt, software downloadt of goederen koopt die worden aangeboden door een andere persoon of een ander bedrijf. Uw gebruik van deze andere services, software of goederen kan onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden tussen u en het betrokken bedrijf of de betrokken persoon. Als dat het geval is, hebben deze Voorwaarden geen invloed op de rechtsverhouding tussen u en deze andere bedrijven of personen.

17.2 Deze Voorwaarden vormen de volledige juridische overeenkomst tussen u en Horan, zijn van toepassing op uw gebruik van de Services (echter met uitsluiting van eventuele services die Horan u onder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst levert) en treden in de plaats van alle voorafgaande overeenkomsten tussen u en Horan met betrekking tot de Services.

17.3 U stemt ermee in dat Horan u via e-mail, per reguliere post of via berichten op de Services mededelingen kan sturen, bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingen van de Voorwaarden.

17.4 U stemt ermee in dat, indien Horan geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden (of die Horan volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiele afstandsverklaring van de rechten van Horan kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Horan staan.

17.5 Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

17.6 U erkent en stemt ermee in dat ieder lid van de groep bedrijven waarvan Horan het moederbedrijf vormt, derde begunstigde is van de Voorwaarden, en dat deze andere bedrijven het recht hebben om een bepaling van de Voorwaarden die aan hen een voordeel (of rechten) verleent, rechtstreeks af te dwingen en zich erop te beroepen. Verder wordt geen andere persoon of ander bedrijf als derde begunstigde van de Voorwaarden aangemerkt.

17.7 Op de Algemene gebruiksvoorwaarden en uw relatie met Horan krachtens de voorwaarden is het recht van de Nederland van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Horan gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van een bevoegde rechtbank in Nederland voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de voorwaarden. Behoudens het voorgaande stemt u ermee in dat het Horan is toegestaan een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen (of een gelijkwaardig soort dringende juridische voorziening) in welk rechtsgebied dan ook.11 februari 2010
©2010 Horan. Alle rechten voorbehouden